St. Barnabus Episcopal Church - Houston, TX 1965

St. Barnabas Episcopal Church

WHERE

Houston

WHEN

1965

St. Barnabus Episcopal Church - Houston, TX 1965
St. Barnabus Episcopal Church Drawing - Houston, TX 1965